Workshop Çalışmaları

Workshop Çalışmaları

Workshop günümüzde birçok farklı alanda uygulanan, klasik eğitimden farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir kavram… 20 kişiden başlayan geniş katılımlı gruplarla gerçekleştirilen bu çalışmalarımızla, özellikle katılımcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, yapılandırılmış yöntemler ile konuya farklı pencerelerden bakmalarını, farkındalıklarını artırarak bilgi ve becerilerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geliştirmelerini sağlıyoruz.

Temelde grubun etkin katılımına dayalı bir aktivite olan workshop çalışmaları ile kurum olarak odaklanılan alanda ihtiyaç duyduğunuz, gelişimi destekleyecek ve ortak görüş içeren sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Size ve ihtiyaca özel olarak içeriği oluşturulan workshop çalışmalarımızda;

 • Kolaj Tekniği
 • Beyin Fırtınası
 • Açık Fikir Platformları
 • Vaka Analizleri
 • Oyun Çalışmaları
 • Drama Uygulamaları
 • Yarışmalar

gibi yöntemleri bütünleşik şekilde kullanıyor ve süreci en etkin ve kalıcı sonuçları alacak şekilde tasarlıyoruz. Gelin bu kez birlikte çalışmanın keyfini çıkartalım…

Süre: ½ gün veya 1 gün

Katılımcı Sayısı: 20 ve üstü

Geleceği Birlikte Yaratmak – Birimler Ötesi Çalışma

Amaç

Farklı departmanların yönetici ve çalışanlarının, birlikte karar alabilen, zor durumlarda engellerin üstesinden gelmek için güçlerini birleştiren, fırsatları görüp değerlendirmek için sinerji yaratan ve daima sonuç üreten takımlar halinde çalışması, kurumun ticari hedeflerine ulaşmasında vazgeçilmezdir.

Bunun için ise, farklı departmanlar arasında hedef birliği ve ortak bir çalışma bilinci oluşturmak kaçınılmazdır.

Bu program, bir yandan, ticari hedef ve stratejilerden yola çıkarak, çalışanların büyük resmi görmelerine ve bu resim içinde kendi rollerini daha net olarak çizmelerine yardımcı olmayı, bir yandan da onları, üzerlerine düşen rolü hayata geçirmelerini sağlayacak becerilerle donatmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
 • Değişim ve Değişime Adaptasyon
 • İç/dış müşteri odaklılık ve müşteri ilişkileri yönetimi döngüsü
 • Sektör ve kurumun geleceğini etkileyen parametreler / içinde bulunduğu ticari durum
 • Kurumu hedeflerine taşıyacak iş yapma biçimleri ve departmanlar arası ilişki biçimleri. Bunların hayata geçmesinde katılımcıların üzerine düşen roller – Kolaj
 • Birimler ötesi düşünme – ortak hedef için kazan-kazan ilişkisi – Zinciri Tamamla
 • Stratejik ilişki yönetimi; Ekip içi iletişim, ekip halinde zor durumlarla başa çıkma, problem çözme, sonuç üretme – Sihirli Taşlar
 • Sinerjik karar alma, sonuç/çözüm üretilen toplantılar – Örnek Uygulama
 • Gelişim alanları – hareket planları
Kazanımlar

Workshop süresince katılımlı yöntemler ve yaşatarak öğretme yöntemleri yardımıyla aşağıdaki konularda katılımcıların farkındalıklarının artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir;

 • Bütünsel bir bakış açısıyla büyük resme bakabilme ve ortak hedefler doğrultusunda ortak öncelikler belirleme
 • Ortak hedef için birimler ötesi çalışma ve etkin işbirliği
 • Departmanlar arası etkin iletişim ve iç müşteri yaklaşımı
 • Tutum ve davranışların dış müşteriye kadar uzanan hizmet zinciri üzerindeki etkileri
 • Değişime adaptasyon ve sonuçlar üzerinde kişisel sorumluluk üstlenmek
 • Takım halinde zor durumlarla başa çıkma
 • Takım halinde etkin karar alma
Kullanım Alanları
 • Yönetici geliştirme programları
 • Departmanlar arası ilişkileri Kugüçlendirme amaçlı eğitim ve toplantılar
 • Kurum kültürü geliştirme programları

Omuz Omuza – Mükemmellik İçin Takım Çalışması

Amaç

Bir kurumun başarısı çalışanlarında yarattığı takım ruhu ve dinamizmle doğru orantılı olarak artar. Kurum çalışanlarının, birlikte etkin çalışan ve sinerji yaratan bir takım haline gelmeleri, kurumun hedef ve stratejilerini uygulamaya yansıtmak için gereken isteklilik ve motivasyona sahip olmalarına bağlıdır.

Bu program, bir yandan yöneticilerle çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirirken, diğer yandan da çalışanlara üyesi oldukları büyük takım içindeki rollerini benimsetmeye, bu rolü en iyi şekilde oynamak için isteklilik ve dinamizm yaratmaya ve kuruma aidiyet duygusunu geliştirmeye yöneliktir. Programın belirli bölümlerinde kurum yöneticileri aktif olarak rol alarak sunum ve uygulamaları yönlendireceklerdir.

Departmanlar arası ilişkileri güçlendirme amaçlı çalışmalar

Konu Başlıkları
 • Kurumun vizyon, misyon ve temel değerleri – bilgi yarışması
 • Kurum kültürünün unsurlarının iş yapma biçimleri ve davranış modelleri halinde somutlaştırılması – kart oyunu ve canlandırma
 • Takımlarda iletişim süreci – “Sihirli Taşlar”
 • Takım halinde problem çözme – örnek uygulama
 • Müşteri odaklı yaklaşım
 • Seçim anında (moment of truth) kişisel sorumluluk almak
 • Takım çalışmasının hizmet zincirindeki yansımaları – iç/dış müşterilerle kazan kazan ilişkisi
 • Kapanış Töreni
Kazanımlar

Workshop süresince katılımlı yöntemler ve yaşatarak öğretme yöntemleri yardımıyla aşağıdaki konularda katılımcıların farkındalıklarının artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir;

 • Kurumun vizyonu, misyonu, temel değerleri ve hedef ve stratejileri
 • Hedef ve stratejilerin hayata geçmesinde, kurum kültürü unsurlarını destekleyen ortak yaklaşımlar ve iş yapma biçimleri
 • Müşteri odaklı yaklaşım
 • Tutum ve davranışların dış müşteriye kadar uzanan hizmet zinciri üzerindeki etkileri
 • Kişisel sorumluluk
 • Ortak hedef için etkin takım çalışması ve takım içi iletişim
 • Takım halinde etkin karar alma
Kullanım Alanları
 • Kuruma aidiyeti ve takım ruhunu artırmaya yönelik programlar
 • Takım içi ve takımlar arası anlaşmazlık ve çatışmaları gidermeye yönelik çalışmalar

Müşteri Deneyimi Haritası – Müşterinin Gözünden Deneyim Yolculuğu

Amaç

Müşteri Deneyimi haritası, müşterilerin şirketinizle yaşadığı tüm etkileşimlerin, müşterinin gözüyle baştan sona kadar tüm süreci içerecek şekilde, duygusal durumları da içerecek şekilde resmedilmesidir. Bu görsel temsil, müşterilerin şirketinize ait ürün ve hizmetleri nasıl kullandığı, hangi adımlarla süreci izlediği, nasıl karar verdiği, sürecin her adımında nasıl duygulanımlar yaşadığını zaman mekan ve duygu perspektifinden ortaya sermektedir.

Müşteri Deneyimi haritası büyük resmi gözler önüne sererken, müşterilerle tüm temas noktalarını, bu noktalardan kritik öneme sahip olanları, deneyimin yoğunluğunu belirleyen “gerçeklik noktalarını” keşfetmemize yardımcı olurlar. Deneyim haritası, İçeriden-dışarıya doğru inşa edilen iş süreçlerini tersine çevirerek dışarıdan-içeriye doğru oluşturulan müşteri deneyim yolculuğuna dönüştürür. Şirket olarak temel marka mesajımızın, esas satış önermemizin, tüm temas noktalarında tutarlı şekilde yaşatılıp yaşatılmadığını anlamamızı sağlar.

Konu Başlıkları
 • Temas Noktaları
 • Kritik temas Noktaları
 • Gerçeklik Anları
 • Persona
 • Zaman ve Duygu Boyutu
 • Fırsatlar
 • Engeller
Kazanımlar

Workshop süresince katılımlı yöntemler ve yaşatarak öğretme yöntemleri yardımıyla aşağıdaki konularda katılımcıların farkındalıklarının artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir;

 • Müşteri Deneyimi haritası birimler arasındaki odak farklılıklarını “müşteri deneyim odağında” birleştirerek tüm şirketin tek vücut halinde çekirdek ideolojisini yaşatma imkanı vermektedir
 • Temas noktalarının birbirleriyle ilişkilerini ve temel marka deneyimine nasıl hizmet ettiklerinin ortaya çıkması, şirket içindeki tüm birimlerin aynı amaç doğrultusunda birleşmesine ve ortak bir anlayış oluşturmalarına olanak sağlar.
 • Kurum kaynaklarını “kritik temas noktaları” ve “gerçeklik anları” kriterlerine göre yeniden planlamalarına imkan verir.
 • Tüm yolculuğu müşterinin gözünden izlemek müşteri odaklılık yolunda gelişim fırsatlarını ve fark yaratacakları alanları ortaya çıkararak önemli bir rekabet avantajı yakalamalarına imkan verir.

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.